NYÍREGYHÁZÁN BELÜL INGYENES SZÁLLÍTÁS!

Adatvédelem

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a www.attilabutor.hu (Lukatti Bútor kft, székhely: 4405 Nyíregyháza, Lakatos u. 37., adószám: 23880353-2-15, cg:15-09-079150) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a vállalkozás adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A jelen Szabályzatban foglaltak szerint a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosított Magyarország területén, úgy hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

A honlap látogatója egyúttal tudomásul veszi, hogy az oldalon található információk igénybevételével aláveti magát az Info tv. és egyéb vonatkozó jogszabályoknak és egyben elfogadja az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat.


2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Lukatti Bútor Kft.

Üzlet: 4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond u. 24. (Almatároló udvar)

Székhely és levelezési cím: 4405 Nyíregyháza, Lakatos u. 37.

Ügyfélkapcsolat: +36 30-573-6902

Email cím: info@optimalbutor.hu


3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. A vásárlás során a Vevőnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

•neve (családi és utonév),

•saját e-mail cím,

•számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

•szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

•telefonszám

3.2. Továbbá a megjegyzés rovatban rögíztenie kell a rakodásra (emeletre, házba bevitelre) és összeszerelésre vonatkozó igényét.4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelésre a www.optimalbutor.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Vevő az egyes adatkezelések tekintetében a Webáruház használatával, a vásárlás véglegesítésével, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.


4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása , garanciával kapcsolatos helytállás érdekében tárolja (maximum 1 évig).


4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.


4.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.


4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely személy e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt vásárlással összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta, regisztrálta.


5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart, a hivatkozott jogszabályoknak megfelelően. Az adatok Vevő általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.


5.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Webáruházban történő vásárlás során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.


6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

A Szolgáltató a számla kibocsátása érdekében az Érintett által megadott adatokat továbbítja az Érintett által megadott címre küld.


6.2. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.


7. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.


7.2. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Ennek elmulasztása esetén a Vevő a hatályos jogszabályok alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál jogusolt erre irányuló igényét érvényesíteni.


7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: 4405 Nyíregyháza, Lakatos u. 37.

Ügyfélszolgálat: info@optimalbutor.hu

7.4. Amennyiben a Vevő a szolgáltatás igénybevételéhez a vásárlás során harmadik fél adatait adta meg vagy a Webáruház használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.


8. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy rendeléssel kapcsolatos értesítés) e-mail küldésére.


8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.


8.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató honlapján teszi közzé.


8.4. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre tájékoztatást tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett kérésére (hozzájárulásával), a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. 


9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.


Nyíregyháza, 2017. március 24.

 

Az attilabutor.hu weboldalt üzemeltető Szolgáltató tiszteletben tartja a látogatók személyiségi jogait.

A vásárló tudomásul veszi, hogy az általa megadott adatokat a kiszállító kollégáknak továbbítjuk.

Amennyiben olyan kérdése van, ami az Adatvédelmi Nyilatkozatból nem derül ki, jelezze a elérhetőségeinken.